บุคลากร

14-ratchatheet

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ

Assoc. Prof. Ratchatee Techapiesancharoenkij

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์  |  Email

fengrct@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2116

รองหัวหน้าภาควิชา

02-apiratl
03-pornthipl
07-amphikab

คณาจารย์

01a-suriratp-(alt)
04-somjadep
05-parinyac
06-patiphanj
08-nutnapab
09-duangruedic
10-amornratl
11-kritsadas
12-thanawatm
15-apichartr
16-orathaij
17-yuranunh
18-kasiditp
19-narayp
20-worawatw

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

21-jirapornb
22-supattrat
23-pitchayawadeer
24-suthipongj
25-wannap

นักวิจัย

29-thanetn
26-butsayamasd
28-julapas
30-arnonn
27-parichartc