บุคลากร

01a-suriratp-(alt)

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์

Assoc. Prof. Sureerat Polsilapa

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์  |  Email

fengsrsn@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2108

รองหัวหน้าภาควิชา

02-apiratl
03-pornthipl

คณาจารย์

04-somjadep
05-parinyac
06-patiphanj
07-amphikab
08-nutnapab
09-duangruedic
10-amornratl
11-kritsadas
12-thanawatm
13-ratipornm
14-ratchatheet
15-apichartr
16-orathaij
17-yuranunh
18-kasiditp
19-narayp
20-worawatw

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

21-jirapornb
22-supattrat
23-pitchayawadeer
24-suthipongj
25-wannap

นักวิจัย

29-thanetn
26-butsayamasd
28-julapas
30-arnonn
27-parichartc