บุคลากร

ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง

Asst. Prof. Yuranan Hanlumyuang

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

  • คณะกรรมการฝ่ายฝึกงานนิสิต และการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา
  • อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต รหัส 63

ประวัติการศึกษา​  |  Qualification

  • B.S. (Materials Science and Engineering), Carnegie Mellon University, USA
  • M.S. (Materials Science and Engineering), University of California, Berkley, USA
  • Ph.D. (Materials Science and Engineering), University of California, Berkley, USA

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ​  |  Specialised Field

  • Nanostructured metal-oxide thin films
  • Carbon-based materials for energy application
  • Plasma for materials processing

อีเมล์  |  Email

fengynh@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2118

รหัสอาจารย์  |  Staff ID.

E1623

บรรณานุกรมผลงานวิชาการ  |  Bibliography

ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

1. Yaemphutchong, S.; Tulyaprawat, J.; Techapiesancharoenkij, R.; Hanlumyuang, Y., 2019, “The geometric effects of one-dimensional magnetocaloric beds to the efficiency of an active magnetic regenerator: A numerical study”, Journal of Physics: Conference Series, 2020, (Vol.1380), pp.012137(1)–012137(6). (Scopus: Q4, Impact factor = 0.55)

2. Ngamaroonchote, A.; Liangruksa, M.; Hanlumyuang, Y.; Wijitwiengrat, T.; Laocharoensuk, R., 2019, “A gold coated polystyrene ring microarray formed by two-step patterning: construction of an advanced microelectrode for voltammetric sensing”, Microchimica Acta, 2020, (Vol.186(6)), pp.349(1)–349(10). (Scopus: Q4, Impact factor = 6.232)

3. Veranitisagul, C.; Wattanathana, W.; Wannapaiboon, S.; Sukthavorn, K.; Nootsuwan, N.; Chotiwan, S.; Phuthong, W.; Hanlumyuang, Y.; Jongrungruangchok, S.; Laobuthee, A., 2019, “Antimicrobial, conductive, and mechanical properties of AgCB/PBS composite system”, Journal of Chemistry, 2019, (Vol.2019), pp.3487529(1)– 3487529(14). (Scopus: Q4, Impact factor = 4.805)