สำหรับบุคลากร

สารสนเทศภาควิชาฯ

แบบฟอร์ม (ภาควิชาฯ)
ระบบคำร้อง ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มก. (Mat.E Online Petition)
เว็บบอร์ด ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มก. (Mat.E Forum)

สารสนเทศอื่นๆ

ระบบสารสนเทศนามานุกรม (KU-Directory)
ระบบสารสนเทศนิสิต (StdRegis) สำหรับบุคลากร
ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA)
ระบบลงทะเบียนนิสิต MyKU

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel)
สำนักบริหารการศึกษา (Registrar)
บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)
กองยานพาหนะ อาคาร และสถานที่ (Vehicle & Building)
กองวิเทศสัมพันธ์ (IAD)
สวัสดิการและผลประโยชน์ (Welfare)

หน่วยงานอื่นๆ

กองกิจการนิสิต (SA)
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ (OCS)
สำนักหอสมุด (KULC)
สำนักการกีฬา (Sports)
งานกิจกรรมนิสิต (SA)
ศูนย์หนังสือ ม.เกษตรศาสตร์