รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

415294838 866154578636410 7462457748448147604 N
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICAPMA2023)
ขอแสดงความยินดี กับนิสิตภาควิชาฯ ที่ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International Conference...
Read More
414046612 864986015419933 5989286975229524115 N
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่...
Read More
414099408 865728258679042 5012746184007567841 N
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย สายวิทยาศาสตร์...
Read More
412261763 862033412381860 7407894044409234351 N
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัลเรียนดีเยี่ยม และได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัลเรียนดีเยี่ยม และได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา...
Read More
398034772 835928028325732 3519730295249669165 N
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิราพร บัวสาย
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิราพร บัวสาย ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ...
Read More
394901381_831333558785179_4874535788191157504_n
ขอแสดงความยินดีกับนสิตได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิดาภา จันทรเมธากุล ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิศกรรมวัสดุ...
Read More
365994603_791077319477470_6813268857816046282_n-1
ขอแสดงความยินดีและยกย่องนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ระดับปริญญาตรี ที่นำผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีและยกย่องนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ระดับปริญญาตรี ที่นำผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา...
Read More
363778924_783341890251013_7234168179695413280_n-1
ร่วมแสดงความยินดีแก่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ประจำปี 2566 "The 11th Annual SLRI User Meeting 2023" (AUN2023)
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย จงประทีป รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก....
Read More
Screenshot-2023-07-21-100937
icta2022-mix
วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตปริญญาโท-เอก ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากงาน International Conference on Traditional and Advance Ceramics 2022 (ICTA2022)
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก...
Read More
Matengku Contact Insert Bdlg Transparent