ปริญญาตรี (Undergraduate)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)

ชื่อย่อ    วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)

ชื่อเต็ม    Bachelor of Engineering (Materials Engineering)

ชื่อย่อ    B.Eng. (Materials Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30 หน่วยกิต
– กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุขไม่น้อยกว่า7 หน่วยกิต
– กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต
– กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
– กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลกไม่น้อยกว่า2 หน่วยกิต
– กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะพื้นฐานไม่น้อยกว่า48 หน่วยกิต
–             กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
–             กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 27 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า53 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต