ปริญญาตรี (Undergraduate)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)

ชื่อย่อ    วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)

ชื่อเต็ม    Bachelor of Engineering (Materials Engineering)

ชื่อย่อ    B.Eng. (Materials Engineering)

วัตถุประสงค์หลักสูตร (Program Educational Objectives)

 KU. Materials Engineering graduates will be able to do within a few years after graduation as follows:

        1. Recent graduates practice their profession in Materials Engineering for government, industry, and private organizations proficiently and ethically, with confidence and lifelong learning skills.
        2. Recent graduates work cooperatively with others, communicate effectively, and assume leadership roles to successfully manage projects and make informed decisions.
        3. Recent graduates engage in professional and community development and provide valuable services to the communities leading to sustainable solutions. Some graduates successfully pursue advanced studies and/or transition to other professions such as policy making and businesses.

ผลลัพธ์การศึกษาของหลักสูตร (Program Outcomes)

  1. Knowledge of Mathematics, Science and Engineering
          Ability to apply knowledge of mathematics, natural science, engineering fundamentals and a specific engineering to conceptualize the engineering models, definitions, and/or to respectively apply methodologies, processes, and/or engineering systems in the work place.

  2. Engineering Problems Analysis
          Ability to identify, formulate, research literature review, solve, and analyze complex engineering problems reaching substantiated conclusions using principles of mathematics, natural sciences and engineering sciences.

  3. Design and Development Solutions for Complex Engineering
          Ability to design and find solutions for complex engineering problems and design systems, components or processes that meet specified needs with appropriate consideration for public health and safety, cultural, societal, environmental considerations, and/or professional code of practices.

  4. Investigation
          Ability to conduct investigations, diagnosis, and evaluation of complex problems using research-based knowledge and research methods including design of experiments, analysis and interpretation of data, and synthesis of information to provide valid conclusions.

  5. Modern Tool Usage
          Ability to create, select and apply appropriate techniques, resources, and modern engineering and IT tools, including prediction and modelling, to complex engineering problems, with an understanding of the limitations.

  6. Individual and Teamwork
         Function effectively as an individual, and as a member or leader in diverse teams and in multi-disciplinary settings.

  7. Communication
         Communicate effectively with the engineering community and with society at large, such as being able to comprehend and write effective reports and design documentation, make effective presentations, and give and receive clear instructions.

  8. Society, Environment, Sustainability, and Engineering Profession
          Understand and responsible for engineering professional practice to societal and environmental contexts and evaluate the sustainability and impact of professional engineering work in the solution of complex engineering problems in societal and environmental contexts.

  9. Ethics
          Apply ethical principles and commit to professional ethics and responsibilities and norms of engineering practice.

  10. Project Management and Finance
          Demonstrate knowledge and understanding of the principles of economic, and engineering management under consideration of risk and uncertainties.

  11. Lifelong Learning
          Recognize the need for, and have the preparation and ability to engage in independent and life-long learning.

จำนวนนิสิตที่เปิดรับ

     ภาคปกติ 45 คน
     ภาคพิเศษ 45 คน

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30 หน่วยกิต
– กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุขไม่น้อยกว่า7 หน่วยกิต
– กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต
– กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
– กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลกไม่น้อยกว่า2 หน่วยกิต
– กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะพื้นฐานไม่น้อยกว่า48 หน่วยกิต
–             กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
–             กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 27 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า53 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต