วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์:
“ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมวัสดุและการผลิต ผลิตวิศวกรวัสดุสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของประเทศ และสร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบขั้นสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิตอลและเศรษฐกิจสีเขียว”

Our Vision:
“The Department of Materials Engineering strives for academic excellence in innovative materials and processing, producing competent materials engineers who contribute to the sustainable prosperity of Thailand, and generating high-impact research outcomes, in support of Digital Transformation and Green Economy.”

Our Missions:
1. Produce high-moral and capable engineer
2. Create advanced research, innovation, and academic service
3. Deploy the resources effectively
4. Apply engineering knowledge to nurture and sustain arts/culture

Our Values:
1. We prioritize outcome-based education in all academic programs.
2. We aim for a comprehensive materials department mastering processing, structures, properties, and engineering performance for all types of materials
3. We are dedicated to fostering materials inventions and innovations through integrative materials and interdisciplinary collaboration.

Our MatE+ Identity:
Materials Engineering Plus
1. Culture Plus: Succeed and Grow Together
2. Students Plus: Collaborative materials engineers with leadership and innovative mindsets
3. Impact Plus: High-impact research outcomes from integrative materials and interdisciplinary collaborations.