วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมด้วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน

Vision : To become the nationally renowned academic department for the innovation creation through sustainable  research and development of integrated materials technology.

Mission :

To produce value-added products and materials-based innovation that enhance agricultural and industrial sectors

– To produce graduates with excellent technical knowledge, competency, ethical and social responsibility