ปริญญาโท (Master)

ปริญญาโท (Master Degree)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ภาษาอังกฤษ                 Master of Engineering Program in Materials Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม        วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)

ชื่อย่อ          วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)

ชื่อเต็ม        Master of Engineering (Materials Engineering)

ชื่อย่อ          M.Eng. (Materials Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร

  • หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

(1)  วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า

5 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิจ)

– สัมมนา

 

2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิจ)

– วิชาเอกบังคับ

 

3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิจ)

(2) วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

  • หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

(1)  วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต

– สัมมนา

 

2 หน่วยกิต

– วิชาเอกบังคับ

 

10 หน่วยกิต

– วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต

(2) วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต