สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
รู้จักวิศวกรรมวัสดุ ม.เกษตรศาสตร์
หลักสูตร ปริญญาตรี
หลักสูตร ปริญญาโท
หลักสูตร ปริญญาเอก

แนะนำมหาวิทยาลัย

สถานที่สำคัญ
แหล่งเรียนรู้
สิ่งอำนวยความสะดวก
การเดินทาง

การสมัครเข้าศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร
ปฏิทินการรับสมัคร
ระบบรับสมัครเข้าศึกษา KU-TCAS
สำนักบริหารการศึกษา (Registrar)
ระบบสารสนเทศนิสิต (StdRegis)
ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA)
ระบบลงทะเบียนนิสิต MyKU
บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)

ค่าเล่าเรียน / ทุนการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี
ค่าธรรมเนียมการศึกษา บัณฑิตศึกษา
ทุนการศึกษา
ข่าวทุนการศึกษา (ภาควิชาฯ)
กยศ./กรอ. ม.เกษตรศาสตร์
งานบริการและสวัสดิการ ม.เกษตรศาสตร์