สำหรับนิสิตปัจจุบัน

สารสนเทศภาควิชาฯ

แบบฟอร์ม (ภาควิชาฯ)
ระบบคำร้อง ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มก. (Mat.E Online Petition)
เว็บบอร์ด ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มก. (Mat.E Forum)

สารสนเทศนิสิต

ตารางเรียน
ตารางสอบ
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี
ปฏิทินการศึกษา บัณฑิตศึกษา
สำนักบริหารการศึกษา (Registrar)
ระบบสารสนเทศนิสิต (StdRegis)
ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA)
ระบบลงทะเบียนนิสิต MyKU
บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)

การฝึกงาน / สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (ส่วนกลาง)
ระบบฝึกงานและสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

การยื่นจบ

ระบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา

กฎระเบียบ

ประกาศข้อบังคับ

ข้อมูลทั่วไป

แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
รู้จักวิศวกรรมวัสดุ ม.เกษตรศาสตร์
หลักสูตร ปริญญาตรี
หลักสูตร ปริญญาโท
หลักสูตร ปริญญาเอก

หน่วยงานบริการ

สำนักบริหารการศึกษา (Registrar)
กองกิจการนิสิต (SA)
กองวิเทศสัมพันธ์ (IAD)
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ (OCS)
สำนักหอสมุด (KULC)
สำนักการกีฬา (Sports)
บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)
งานกิจกรรมนิสิต (SA)
ศูนย์หนังสือ ม.เกษตรศาสตร์