บุคลากร

ผศ.ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ

Asst. Prof. Gasidit Panomsuwan

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

  • คณะกรรมการฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม
  • อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต รหัส 65

ประวัติการศึกษา​  |  Qualification

  • วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • D.Eng. (Materials Science and Engineering) Nagoya University, Japan

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ​  |  Specialised Field

  • Nanostructured metal-oxide thin films
  • Carbon-based materials for energy application
  • Plasma for materials processing

อีเมล์  |  Email

fenggdp@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2123

รหัสอาจารย์  |  Staff ID.

E1624

บรรณานุกรมผลงานวิชาการ  |  Bibliography

ผศ.ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

1. Mueanpun, N.; Srisuk, N.; Chaiammart, N.; Panomsuwan, G., 2021, “Nanoporous activated carbons derived from water ferns as an adsorbent for removal of paraquat from contaminated water”. Materialia. 2021, (Vol.15), pp.100986(1) –100986(7). (Scopus, Q1, Impact factor = N/A)

2. Mani-Lata, C.; Hussakan, C.; Panomsuwan, G., 2020, “Fast and facile synthesis of Pt nanoparticles supported on Ketjen Black by solution plasma sputtering as bifunctional HER/ORR catalysts”. Journal of Composites Science. 2020, (Vol.4), pp.121(1)–121(12). (Scopus, Impact factor = N/A)

3. Chae, S.; Phan, P. Q.; Panomsuwan, G.; Bratescu, M. A.; Hashimoto, T.; Teshima, K.; Saito, N., 2020, “Single-walled carbon nanotubes wrapped by cationic nitrogen-doped carbon for electrocatalytic applications”. ACS Applied Nano Materials. 2020, (Vol.3(10)), pp.10183–10189. (Scopus, Q1, Impact factor = 5.097)