บุคลากร

รศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์

Assoc. Prof. Sureerat Polsilapa

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

ประวัติการศึกษา​  |  Qualification

  • วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Ph.D. (Metallurgical and Materials Engineering), University of Melbourne, Australia

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ​  |  Specialised Field

  • Thermodynamics and Kinetics of materials

อีเมล์  |  Email

fengsrsn@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2108

รหัสอาจารย์  |  Staff ID.

E1606

บรรณานุกรมผลงานวิชาการ  |  Bibliography

รศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

1. Thititanagul, C.; and Polsilapa, S., 2020, “Removal of Heavy Metals from Electric Arc Furnace Dust Recycling Process by Alkaline Extraction”, Chiang Mai Journal of Science, 2020, Vol.47 No.4, pp.829-837. (Scopus: Q4, Impact factor = 0.523)

2. Thititanagul, C.; Lekpittaya, P.; and Polsilapa, S., 2020, “Zinc Cementation of Heavy Metals from Electric Arc Furnace Dust Recycling Process Extracted by Hydrochloric Acid Solution”, Kasetsart Engineering Journal, 2020, Vol.33(109, pp.23-32. (TCI กลุ่มที่ 2)

3. Kuntisiri, C.; Polsilapa, S.; Wangyao, P., 2019, “Effect of temperature dropping conditions during solution treatments on final microstructures of cast nickel basesuperalloy MGA-1400”, Materials Today: Proceedings, 2019, Vol.17(4), pp.1743–1751. (Scopus: Impact factor = 31.041)