บุคลากร

นายธเนศ ณ วิเชียร

Thanate Na Wichean

นักวิจัย

  • นักวิทยาศาสตร์

อีเมล์  |  Email

fengtnna@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2124

ชื่อเล่น  |  Nickname

พี่เนศ