บุคลากร

รศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ

Assoc. Prof. Duangrudee Chaysuwan

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

  • อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต รหัส 63

ประวัติการศึกษา​  |  Qualification

  • วท.บ. วัสดุศาสตร์ (เซรามิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Ph.D. (Materials Science and Engineering), University of Leeds, UK

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ​  |  Specialised Field

  • Ceramics
  • Ceramic Processing
  • Glass-Ceramics
  • Dental Materials
  • Cement

อีเมล์  |  Email

fengddc@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2107

รหัสอาจารย์  |  Staff ID.

E1612

บรรณานุกรมผลงานวิชาการ  |  Bibliography

รศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

1. Angkulpipat, S.; Srichumpong T.; Prasertwong, S.; Meechoowas, E.; Sirinukunwattana, K.; Heness, G.; Roberto, R.; Suputtamongkol, K.; Chaysuwan, D., 2020, “Relating Type of Mold Materials to Crystal Morphology and Properties of Glass-ceramics with YSZ Additions as a Dental Material”, Chiang Mai J. Sci, 2020, Vol.47(6), pp.1283-1296. (Scopus: Q4, Impact factor = 0.523)

2. Pantongsuk, T.; Tippayasam, C.; Kittisayarm, P.; Nilpairach, S.; Chaysuwan, D., 2020, “Geopolymer Synthesis Using Metakaolin and High Calcium Fly Ash as Binary System Geopolymer”, Materials Science Forum, 2020, Vol.1007, pp.65-70. (Scopus: Q4, Impact factor = 0.389)

3. Prasertwong, S.; Angkulpipat, S.; Srichumpong, T.; Suputtamongkol, K.; Thanachayanont, C.; Sola, R.; Heness, G.; Leonelli, C.; Chaysuwan, D., 2020, “Tribology, mechanical properties and coloration of a mica glass-ceramic”, Journal of Metals, Materials and Minerals, 2020, Vol.30(2), pp.83-90. (Scopus: Q4, Impact factor = 2.471)