บุคลากร

รศ.ดร.อรทัย จงประทีป

Assoc. Prof. Oratai Jongprateep

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

  • คณะกรรมฝ่ายวิจัย
  • อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต รหัส 64

ประวัติการศึกษา​  |  Qualification

  • B.S. (Materials Science and Engineering), Columbia University, USA
  • M.S. (Materials Science and Engineering), Columbia University, USA
  • Ph.D. (Materials Science and Engineering), University of Missouri-Rolla, USA

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ​  |  Specialised Field

  • Ceramics Processing
  • Superconductors

อีเมล์  |  Email

fengotj@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2112

รหัสอาจารย์  |  Staff ID.

E1622

บรรณานุกรมผลงานวิชาการ  |  Bibliography

รศ.ดร.อรทัย จงประทีป

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

1. Sato, N.; Haruta M.; Ohta Y.; Sasagawa K.; Ohta J.; Pewnim N.; Jongprateep, O., “Fe2O3/MWCNTs modified microdialysis electrode for dopamine detection”, Materials Research Express, Vol. 7(1), 2019, pp. 015701(1)–015701(8). (Scopus: Q2, Impact factor = 1.620)

2. Sato, M. Haruta, K. Sasagawa, J. Ohta and O. Jongprateep. “Fe and Co-doped (Ba, Ca) TiO3 Perovskite as Potential Electrocatalysts for Glutamate Sensing”. Engineering Journal. 2019. Vol.23(6); pp.265-278. (Scopus: Q1, Impact factor = 0.91)

3. Jongprateep, O., Sato, N., Techapiesancharoenkij, R., Surawathanawises, K. “Electrocatalytic properties of calcium titanate, strontium titanate, and strontium calcium titanate powders synthesized by solution combustion technique.” Advances in Materials Science and Engineering. Vol. 2019, pp. 1612456(1)– 1612456(7). (Scopus: Q2, Impact factor = 1.726)