บุคลากร

น.ส.ปาริชาติ ชะอุ่ม

Parichart Chaum

นักวิจัย

• นักวิทยาศาสตร์

อีเมล์  |  Email

parichart.chau@ku.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2124

ชื่อเล่น  |  Nickname

พี่จอย