บุคลากร

รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี

Assoc. Prof. Apirat Laobuthee

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคคลและการเรียนรู้
  • อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต รหัส 65

ประวัติการศึกษา​  |  Qualification

  • วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ​  |  Specialised Field

  • Polymer Science and Chemistry

อีเมล์  |  Email

fengapl@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2132

รหัสอาจารย์  |  Staff ID.

E1603

บรรณานุกรมผลงานวิชาการ  |  Bibliography

รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

1. Sukthavorn, K.; Nootsuwan, N.; Jongrungruangchok, S.; Veranitisagul, C.; Koonsaeng, N.; Laobuthee, A., “Effect of nano-silver coated carbon black on curing, mechanical, antimicrobial, and electrical properties of natural rubber composite”, Journal of Applied Polymer Science, 2021, e51680. (Scopus: Q1, Impact factor = 3.125)

2. Sukthavorn, K.; Nootsuwan, N.; Wuttisarn, R.; Jongrungruangchok, S.; Veranitisagul, C.; Laobuthee, A., “Golden glittering bio-composite fibers from poly(lactic acid) and nano-silver coated titanium dioxide with unique properties; antibacterial, photocatalytic, and ion sensing properties”, ACS Omega, 2021, 6, 16307-16315. (Scopus: Q1, Impact factor = 3.512)

3. Sukthavorn, K.; Phengphon, N.; Nootsuwan, N.; Jantaratana, P.; Veranitisagul, C.; Laobuthee, A., “Effect of silane coupling on the properties of polylactic acid/barium ferrite magnetic composite filament for the 3D printing process”, Journal of Applied Polymer Science, 2021, e50965. (Scopus: Q1, Impact factor = 3.125)