บุคลากร

รศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ

Assoc. Prof. Aphichart Rodchanarowan

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

  • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ
  • อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต รหัส 64

ประวัติการศึกษา​  |  Qualification

  • B.Sc. (Economics & Chemistry), Suma Cum Laude, Syracuse University, USA
  • M.Sc. (Chemistry), The University of Utah, USA
  • Ph.D. (Metallurgical Engineering), The University of Utah, USA

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ​  |  Specialised Field

  • Extractive Metallurgy
  • Waste Recycling
  • Material Development
  • Electrodeposition
  • Corrosion

อีเมล์  |  Email

fengacrw@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2130

รหัสอาจารย์  |  Staff ID.

E1621

บรรณานุกรมผลงานวิชาการ  |  Bibliography

รศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

1. Leung, P.; Martin, T.; Xu, Q.; Flox, C.; Mohamad, M.R.; Palma, J.; Rodchanarowan, A.; Zhu, X.; Xing, W.W.; Shah, A.A., 2021, “A new aqueous all-organic flow battery with high cell voltage in acidic electrolytes”, Applied Energy, 2021, Vol.282. Article number: 116058., pp.1-12. (Scopus: Q1, Impact factor = 9.746)

2. Thiangpak, P.; Rodchanarowan, A., 2021, “Self-Healing Abilities of Shape-Memory Epoxy-Contained Polycaprolactone Microspheres Filled with Cerium(III) Nitrate Coated on Aluminum 2024-T3”, ACS Omega, 2020, (Vol.5(40)), pp.25647-25654. (Scopus: Q1, Impact factor = 3.512)

3. Muangtong, P.; Rodchanarowan, A.; Chaysuwan, D.; Chanlek, N.; Goodall, R. 2020, “The corrosion behaviour of CoCrFeNi-x (x = Cu, Al, Sn) high entropy alloy systems in chloride solution”, Corrosion Science , 2020, (Vol.172), Article number: 108740., pp.1-11. (Scopus: Q1, Impact factor = 7.205)