บุคลากร

ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล

Asst. Prof. Amornrat Lertworasirikul

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

  • อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต รหัส 61

ประวัติการศึกษา​  |  Qualification

  • วท.บ. (วัสดุศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • D.Eng. (Biotechnology and Life Science), Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ​  |  Specialised Field

  • Biopolymers

อีเมล์  |  Email

fengarl@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2128

รหัสอาจารย์  |  Staff ID.

E1616

บรรณานุกรมผลงานวิชาการ  |  Bibliography

ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

1. Jariyasakoolroj, P.; Supthanyakul, R.; Laobuthee, A.; Lertworasirikul, A.; Yoksan, Y.; Phongtamrug, S.; Chirachanchai, S., “Structure and properties of in situ reactive blend of polylactide and thermoplastic starch”, International Journal of Biological Macromolecules, 2021, 182, 1238-1247. (Scopus: Q1, Impact factor = 6.953)