บุคลากร

ผศ.พรทิพย์ เล็กพิทยา

Asst. Prof. Porntip Lekpittaya

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและควบคุม
  • อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต รหัส 62

ประวัติการศึกษา​  |  Qualification

  • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • M.S. (Polymer Science), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ​  |  Specialised Field

  • Biopolymers

อีเมล์  |  Email

fengptlk@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2113

รหัสอาจารย์  |  Staff ID.

1603

บรรณานุกรมผลงานวิชาการ  |  Bibliography

ผศ.พรทิพย์ เล็กพิทยา

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท

1. Thititanagul, C.; Lekpittaya, P.; and Polsilapa, S., 2020, “Zinc Cementation of Heavy Metals from Electric Arc Furnace Dust Recycling Process Extracted by Hydrochloric Acid Solution”, Kasetsart Engineering Journal., 2020, Vol.33(109), pp.23-32. (TCI กลุ่มที่ 2)