บุคลากร

รศ.ดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์

Assoc. Prof. Nuchnapa Tangboriboon

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

  • อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต รหัส 65

ประวัติการศึกษา​  |  Qualification

  • วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยบูรพา
  • วท.ม. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปร.ด. (พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ​  |  Specialised Field

  • Ceramic Catalysts
  • Bioclectronic Ceramics
  • Sol – Gel Process

อีเมล์  |  Email

fengnnpt@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2106

รหัสอาจารย์  |  Staff ID.

E1610

บรรณานุกรมผลงานวิชาการ  |  Bibliography

รศ.ดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

1. Tharasana, T.; Wongaunjai, A.; Sornsanee, P.; Jitprarop, V.; Tangboriboon, N., 2020, “Alternative of bone china and porcelain as ceramichand molds for rubber latex glove films formationvia dipping process”, Review on Advanced Materials Science, 2020, Vol.59(1), pp.523-537. (Scopus: Q3, Impact factor = 3.364)

2. Soontorntepwarakul, N.; Wangrungroj, N.; Tangboriboon, N., 2019, “Adsorption of biocellulose nanofiber tissue engineering from acetobacter xylinum (acetobacteraceae) embedded eggshell membrane via fermentation process”, Modern Applied Science, 2019, Vol.13(10), pp.11–25. (Scopus: Q2, Impact factor = 0.202)

3. Tangboriboon, N.; Takkire, R.; Sangwan, W.; Sirivat, A., 2019, “Bio-CaCO3 from raw eggshell as additive in natural rubber latex glove films”, Rubber Chemistry and Technology, 2019, Vol.92(3), pp.558–577. (Scopus: Q2, Impact factor = 1.868)