บุคลากร

น.ส.จิราพร บัวสาย

Jiraporn Buasai

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

• ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อีเมล์  |  Email

fengjpo@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2102

ชื่อเล่น  |  Nickname

ป้าพร