บุคลากร

น.ส.สุภัตรา ทิพพิลา

Supattra Thippila

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์  |  Email

fengsptt@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2103

ชื่อเล่น  |  Nickname

พี่สุ