บุคลากร

ผศ.ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์

Asst. Prof. Ampika Bansiddhi

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมวัสดุ (MIC)
  • อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต รหัส 61

ประวัติการศึกษา​  |  Qualification

  • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • M.S. (Materials Science and Engineering), Stanford University, USA
  • Ph.D. (Materials Science and Engineering), Northwestern University, USA

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ​  |  Specialised Field

  • Metallurgy
  • Porus materials
  • Shape memory alloys
  • Smart materials

อีเมล์  |  Email

fengakb@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2122

รหัสอาจารย์  |  Staff ID.

E1609

บรรณานุกรมผลงานวิชาการ  |  Bibliography

ผศ.ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

1.Jongprateep, O.; Inseemeesak, B.; Techapiesancha-Roenkij, R.; Bansiddhi, A.; Vijarnsorn, A., 2019, “Effects of surface modification processes on the adhesion of hydroxyapatite layers coated onto titanium substrates”, Journal of Metals, Materials and Minerals, 2019, Vol.29(4), pp.69-79. (Scopus: Q3)