บุคลากร

น.ส.บุษยมาศ เดชบำรุง

Boossayamas Dachbumroong

นักวิจัย

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

อีเมล์  |  Email

boossayamas.d@ku.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2124

ชื่อเล่น  |  Nickname

พี่เดียร์