บุคลากร

น.ส.จุฬาภา สุทธิประภา

Jularpar Sunttiprapar

นักวิจัย

• นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

อีเมล์  |  Email

rdijpsu@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2123

ชื่อเล่น  |  Nickname

พี่ไนท์