บุคลากร

ผศ.ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ

Asst. Prof. Worawat Wattanathana

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

  • คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารและพัฒนาดิจิทัล
  • อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต รหัส 61

ประวัติการศึกษา​  |  Qualification

  • วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.ม. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปร.ด. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ​  |  Specialised Field

  • Ceramics
  • Organic Synthesis
  • Metal Complexes
  • X-ray Crystallography

อีเมล์  |  Email

fengwwwa@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2131

รหัสอาจารย์  |  Staff ID.

E1626

บรรณานุกรมผลงานวิชาการ  |  Bibliography

ผศ.ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

1. Upitak K., Wattanathana W., Nanok T., Chuawong P., Hormnirun P. 2021, “Titanium complexes of pyrrolylaldiminate ligands and their exploitation for the ring-opening polymerization of cyclic esters”, Dalton Transactions, 2021, Vol.50(31), pp.10964-10981. (Scopus: Q1, Impact factor = 4.390)

2. Kantarod K., Worakul T., Soorukram D., Kuhakarn C., Reutrakul V., Surawatanawong P., Wattanathana W., Leowanawat P., 2021, “Dibenzopleiadiene-embeded polyaromatics: Via [4 + 3] annulative decarbonylation/decarboxylation”, Organic Chemistry Frontiers, 2021, Vol.8(3), pp.522-530. (Scopus: Q1, Impact factor = 5.281)

3. Jansukra P., Wattanathana W., Duangthongyou T., Wannapaiboon S., Songsasean A., Suramitr S., Tuntulani T., Browning C.S., Wannalerse B., 2021, “Synthesis, X-Ray Crystallography, Theoretical Investigation and Optical Properties of 2-Chloro-N-(2,4-dinitrophenyl) Acetamide”, Journal of Chemical Crystallography, 2021, Vol.10(1007), pp.10870-10875. (Scopus: Q4, Impact factor = 0.603)