บุคลากร

น.ส.พิชญวดี รุ่งเรืองปรัชญา

Pitchchayawadi Rungrueangpratchaya

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

อีเมล์  |  Email

pitchayawadi.r@ku.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2117

ชื่อเล่น  |  Nickname

พี่พีช