บุคลากร

ผศ.ดร.นเร ผิวนิ่ม

Asst. Prof. Naray Pewnim

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

  • คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
  • อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต รหัส 62

ประวัติการศึกษา​  |  Qualification

  • B.Sc. (Chemistry), Australian National University, Australia
  • Ph.D. (Chemical Engineering and Advanced Materials), Newcastle University, UK

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ​  |  Specialised Field

  • Electrochemical deposition
  • Metallurgy
  • Surface analysis

อีเมล์  |  Email

fengnrpe@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2129

รหัสอาจารย์  |  Staff ID.

E1625

บรรณานุกรมผลงานวิชาการ  |  Bibliography

ผศ.ดร.นเร ผิวนิ่ม

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

1. Pitchayakorn, J.; Intasuk, C.; Jiraratmetagon R.; Apicho, K.; Lerdvorasap, P.; Pewnim, N.; Arunmanee W., 2020, “Investigation into the effect of colicin N on cancer cell lines”, The Proceedings of 58th Kasetsart University Annual Conference, 2020, (Vol.2), pp. 19–22.

2. Sato, N.; Haruta, M.; Ohta, Y.; Sasagawa, K.; Ohta, J.; Pewnim, N.; Jonprateep, O., 2020, “Fe2O3/MWCNTs modified microdialysis electrode for dopamine detection”, Materials Research Express, 2020, (Vol.7(1)), pp.015701(1)– 015701(8). (Scopus: Q2, Impact factor = 1.620