บุคลากร

รศ.ดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม

Assoc. Prof. Patiphan Juijerm

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

  • อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต รหัส 63

ประวัติการศึกษา​  |  Qualification

  • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Dr.-Ing. (Materials Engineering), University of Kassel, Germany

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ​  |  Specialised Field

  • Metallurgy

อีเมล์  |  Email

fengppj@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2109

รหัสอาจารย์  |  Staff ID.

E1608

บรรณานุกรมผลงานวิชาการ  |  Bibliography

รศ.ดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

1. Angkurarach, L.; Juijerm, P., 2020, “Effects of High-Temperature Deep Rolling on Fatigue, Work Hardening, and Residual Stress Relaxation of Martensitic Stainless Steel AISI 420”, Journal of Materials Engineering and Performance. 2020, (Vol.29(2)), pp.1416–1423. (Scopus: Q2, Impact factor =1.819)

2. Wiriyasaroj, T.; Juijerm, P., Scholtes, B., Niendorf, T., 2019, “Fatigue and cyclic deformation behavior of non- and boronized austenitic stainless steel AISI 304 at room and elevated temperatures”, Songklanakarin Journal of Science and Technology, 2019, Vol.41(2), pp.349–354. (Scopus: Q3, Impact factor =0.356)

3. Naemchanthara, P., Juijerm, P., 2019, “Microstructural alteration and oxidation behavior of boronized stainless steel AISI 440C after heat treatments”, Songklanakarin Journal of Science and Technology, 2019, Vol.41(3), pp.539–544. (Scopus: Q3, Impact factor =0.356)