บุคลากร

อ.ดร.ธนวรรธก์ มีศักดิ์

Dr. Thanawat Meesak

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

  • คณะกรรมการฝ่ายสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ อุตสาหกรรม
  • อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต รหัส 63

ประวัติการศึกษา​  |  Qualification

  • M.Eng. (Materials Science and Engineering),Imperial college of Science, Technology and Medicines, UK

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ​  |  Specialised Field

  • Metallurgy

อีเมล์  |  Email

fengtwm@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2110

รหัสอาจารย์  |  Staff ID.

E1618

บรรณานุกรมผลงานวิชาการ  |  Bibliography

อ.ดร.ธนวรรธก์ มีศักดิ์

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท

1. , Chandeng L., Meesak T., Tuakta C., Jirawattanasomkul T., Ueda T., Jongprateep  “Effects of Water Content on Compressive Strength of Ecofriendly Light-weight Cement Blocks Using Cement-like Material Prepared from Agricultural Wastes”, Chiang Mai Journal of Science, 2020, Vol.47(4), pp.700-701.(Scopus: Q4) Impact factor = 0.523)

2. Meesak T., Sujjavanich S., 2019, “Effectiveness of 3 different supplementary cementitious materials in mitigating alkali silica reaction”, Materials Today: Proceedings, 2019, Vol.1), pp.1652-1657. (Scopus: Impact factor = 31.041)

3. Sujjavanich S., Meesak T., Won-in K., Jansen V., 2019, “Assessment techniques for Alkali-Silica reaction diagnosis in mass concrete structure”, International Journal of GEOMATE, 2019, Vol.16(58) ,pp. 190-195. (Scopus: Q3, Impact factor = 0.80)