บุคลากร

รศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม

Assoc. Prof. Parinya Chakartnarodom

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

  • คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
  • อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต รหัส 62

ประวัติการศึกษา​  |  Qualification

  • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • M.S. (Materials Science and Engineering), Michigan Technological University, USA
  • Ph.D. (Materials Science and Engineering), Michigan Technological University, USA

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ​  |  Specialised Field

  • Microware Processing
  • Microware Plasma Processing
  • Thermodynamic

อีเมล์  |  Email

fengpryc@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2114

รหัสอาจารย์  |  Staff ID.

E1602

บรรณานุกรมผลงานวิชาการ  |  Bibliography

รศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

1. Chakartnarodom, P.; Prakaypan, W.; Ineure, P; Chuankrerkkul, N.; Laitila, E.A.; Kongkajun, N., 2020, “Properties and performance of the basalt-fiber reinforced texture roof tiles”, Case Studies in Construction Materials, 2020, Vol.13, Article number: e00444., pp.1-12. (Scopus: Q1, Impact factor = 3.328)

2. Kongkajun, N.; Laitila, E.A.; Ineure, P.; Prakaypan, W.; Cherdhirunkorn, B.; Chakartnarodom, P., 2020, “Soil-cement bricks produced from local clay brick waste and soft sludge from fiber cement production”, Case Studies in Construction Materials, 2020, Vol.13, Article number: e00448., pp.1-10. (Scopus: Q1, Impact factor = 3.328)

3. Sonprasarn, P.; Chakartnarodom, P.; Kongkajun, N.; Prakaypan, W., 2020, “Microstructure and mechanical performance of fiber-reinforced cement composites made with nucleating-agent activated coal-fired power plant bottom ash”, Solid State Phenomena, 2020, (Vol.302 SSP), pp.85-92. (Scopus: Q3, Impact factor = 0.66)