บุคลากร

รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ

Assoc. Prof. Ratchatee Techapiesancharoenkij

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการ
  • อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต รหัส 64

ประวัติการศึกษา​  |  Qualification

  • B.S. First Class Honour (Materials Science and Engineering), Northwestern University, USA
  • M.S. (Materials Science and Engineering), Massachusetts Institute of Technology, USA
  • Ph.D. (Structural and Environmental Materials), Massachusetts Institute of Technology, USA

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ​  |  Specialised Field

  • Shape Memory Alloys and Active Materials
  • Magnetic Materials
  • Metallurgy

อีเมล์  |  Email

fengrct@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2116

รหัสอาจารย์  |  Staff ID.

E1620

บรรณานุกรมผลงานวิชาการ  |  Bibliography

รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

1. Wipataphan, P., Laohawattanajinda, J., Wichean, T.N., Sripianem, W., Techpaiesancharoenkij, R.*, “Photcathodic protection of amorphous nanorod zinc oxide thin-film coatings on stainless steel AISI 304 fbaricated by spray pyrolysis and hydrothermal technique,” Materials Chemistry and Physics, 291, 126714 (2022). (Scopus: Q1, Impact factor = 4.6)

2. Wipataphan, P., Sripianem, W., Oo, N.B., Na Wichean, T., Dachbumroong, B., Jongprateep, O., Panomsuwan, G., Pewnim, N., Techapiesancharoenkij, R.*, “Photoelectrochemical cathodic protection of amorphous zinc oxide coating on hot rolled steel SS400 in a 3 wt% NaCl solution and a Na2S-NaOH solution,” Journal of Metals, Materials and Minerals, 31, 129 – 142 (2021). (Scopus: Q3, Impact factor = 0.23)

3. Ratchatee Techapiesancharoenkij*, Worapot Sripianem, Kamonchanok Tongpul, Chanakorn Peamjharean, Thanate Na Wichean, Thanawat Meesak, Pitak Eiamchai, “Investigation of the photocathodic protection of a transparent ZnO coating on an AISI type 304 stainless steel in a 3% NaCl solution,” Surface and Coatings Technology, 320, 97-102 (2017) (Scopus: Q1, Impact factor = 5.4)