บุคลากร

รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ

Assoc. Prof. Ratchatee Techapiesancharoenkij

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

  • คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการ
  • อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต รหัส 64

ประวัติการศึกษา​  |  Qualification

  • B.S. First Class Honour (Materials Science and Engineering), Northwestern University, USA
  • M.S. (Materials Science and Engineering), Massachusetts Institute of Technology, USA
  • Ph.D. (Structural and Environmental Materials), Massachusetts Institute of Technology, USA

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ​  |  Specialised Field

  • Shape Memory Alloys and Active Materials
  • Magnetic Materials
  • Metallurgy

อีเมล์  |  Email

fengrct@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2116

รหัสอาจารย์  |  Staff ID.

E1620

บรรณานุกรมผลงานวิชาการ  |  Bibliography

รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

1. Thongjamroon, J.; Techapiesancharoenkij, R.; Chaiworapuek, W., 2019, “Numerical investigation of effect of central gap’s width and length of magnetic material on heat transfer and pressure loss of water flow using computational fluid dynamics”, Journal of Physics: Conference Series, 2020, Vol.1380, pp.012097(1)–012097(5). (Scopus: Q4, Impact factor =0.55)

2. Yaemphutchong, S.; Tulyaprawat, J.; Techapiesancharoenkij, R.; Hanlumyuang, Y., 2019, “The geometric effects of one-dimensional magnetocaloric beds to the efficiency of an active magnetic regenerator: A numerical study”, Journal of Physics: Conference Series, 2019, Vol.1380, pp.012137(1)–012137(6). (Scopus: Q4, Impact factor =0.55)

3. Lupponglung, V.; Kanluang, T.; Panjatawakup, P.; Hanlamyuang, Y.; Matan, K.; Techapiesancharoenkij, R., 2019, “Design and development of rotary magnetic refrigeration prototype with active magnetic regeneration system”, Journal of Physics: Conference Series, 2019, Vol.1380, pp.012114(1)–012114(5). (Scopus: Q4, Impact factor =0.55)