บุคลากร

ผศ.ดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ

Asst. Prof. Krissada Surawathanawises

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

  • คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ
  • อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต รหัส 62

ประวัติการศึกษา​  |  Qualification

  • วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ) เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • M.Eng. (Materials Science and Engineering), Lehigh University, USA
  • Ph.D. (Materials Science and Engineering), Lehigh University, USA

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ​  |  Specialised Field

  • Materials Characterization
  • Nanomaterials
  • Microfluidic Systems

อีเมล์  |  Email

fengksds@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2126

รหัสอาจารย์  |  Staff ID.

E1617

บรรณานุกรมผลงานวิชาการ  |  Bibliography

ผศ.ดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

1. Meesombad, N. Sato, S. Pitiphattharabun, G. Panomsuwan, R. Techapiesancharoenkij, K. Surawathanawises, C. Wongchoosuk, S. Boonsalee, J. H. Pee, and O. Jongprateep., 2021, “Zn- doped TiO2Nanoparticles for Glutamate Sensors”. Ceramics International. 2021, Vol.47(15), pp.21099-21107. (Scopus: Q1, Impact factor = 4.527)

2. Chevapruk T., Chomcharoen N., Techapiesancharoenkij R., Kumnorkaew P., Muangnapoh T., Surawathanawises K., “Solution-based Ni-Al2O3 Solar Selective Coating using Convective Deposition”. Materials Today: Proceedings. 2020, Vol.23, pp.745-751. (Scopus: Q1, Impact factor = 31.041)

3. Munprom, R.; Sae-tiaw, C.; Phiankoh, S.; Jongprateep, O.; Surawathanawises, K.; Techapiesarnchareonkij, R., 2019, “Structural, optical, and electrical modification of hydrothermally grown ZnO nanorods by tin-doping”. Materials Research Express. 2019, Vol.6(9), pp.195916(1)–195916(7). (Scopus: Q2, Impact factor = 1.620)