บุคลากร

นายสุทธิพงศ์ จันทร์ภักดี

Sutthipong Chanphakdee

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

• นักวิชาการศึกษา

อีเมล์  |  Email

fengsoc@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2127

ชื่อเล่น  |  Nickname

พี่โดม