บุคลากร

รศ.ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์

Assoc. Prof. Somjate Patcharaphan

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

  • อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต รหัส 65

ประวัติการศึกษา​  |  Qualification

  • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
  • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
  • Dr.-Ing. (Polymer Engineering), Chemnitz University of Technology Germany

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ​  |  Specialised Field

  • Polymer Processing and Rheology

อีเมล์  |  Email

fengsjpc@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2121

รหัสอาจารย์  |  Staff ID.

E1601