ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial Advisory Board, IAB)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุได้จัดประชุมคณะกรรมการจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial Advisory Board, IAB) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุม Industrial Advisory Board Meeting เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถสร้างความมั่นใจและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมีภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมประชุม 4 ด้าน ดังนี้

1.Nanomaterials and Devices (วัสดุนาโน นาโนอุปกรณ์และวัสดุสำหรับพลังงาน): ตัวแทนภาคอุตสาหกรรมจาก PTT, Nueovo Plus, Western Digital, TMETC

2.Mechanical Materials (วัสดุเชิงกล): ตัวแทนภาคอุตสาหกรรมจาก PTTGC, Bostch, วว.

3.Materials Chemistry(วัสดุเชิงเคมี): ตัวแทนภาคอุตสาหกรรมจาก PTT, PTTMCC, BASF

4.Materials Design and Processing (การออกแบบและผลิตวัสดุ สำหรับ Bio-Circular-Green): ตัวแทนภาคอุตสาหกรรมจาก Sun Cement, บางกอกแสงไทย, GlassBridge, Source Runner

ผลลัพธ์สำคัญจากการประชุมในครั้งนี้ หลักสูตรได้รับความเห็นชอบต่อ IAB Roles, Program Education Objectives, และ Student Outcomes, รวมไปถึงได้รับคำแนะนำแนวทางการพัฒนาและวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต จากมุมมองของภาคอุตสาหกรรมตรง เพื่อให้มั่นใจต่อการสร้างผลลัพธ์ของบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมในระดับสากลอย่างแท้จริง

จุดหมายต่อไป คือ การดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมนิสิตตามแผนของหลักสูตร และรวบรวมข้อมูลวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ ผ่าน รายวิชาและแล็ป, capstone projects, senior projects ต่างๆ เพื่อประเมินความพร้อมมุ่งสู่การขอรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากลต่อไป

ภาควิชาฯ ขอขอบคุณตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ตอบรับเป็นคณะทำงานใน Industrial Advisory Board ของภาควิชาฯ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุม kick off ในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในของความร่วมมือระหว่างภาควิชาฯและภาคอุตสาหกรรมในการร่วมสร้างบัณฑิตสาขาวิศวกรรมวัสดุ ที่สร้างกระทบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป

Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 1 1
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 2 1
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 4 1
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 3 1
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 6 1
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 7 1
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 14 1
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 15 1
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 8 1
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 10 1
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 11 1
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 12 1

ข่าวที่น่าสนใจ

435520969 926075255977675 1009458368579093039 N
งานภาค 3
ประชาสัมพันธ์
435063541 923808629537671 3468283962535275224 N
435347749 922446916340509 4055904439893638946 N 1