ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมปรึกษาหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์

วันทื่ 19 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เกี่ยวกับงานวิจัยด้านพลังงานไฮโดรเจนในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานวิจัย ด้านวัสดุพลังงานและไฮโดรเจน ของภาควิชาต่อไปในอนาคต

422878637 882958810289320 2535958221295276385 N

ข่าวที่น่าสนใจ

441339876 944453417473192 1063386194587139163 N
442481521 944444484140752 594777542029091903 N
440588954 938210961430771 6798860326140950948 N 1
438240434 935931671658700 1629830432382860454 N