ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ Prof. Yin Muang Muang จาก University of Yangon, Myanmar

407127852 853745883210613 5097899378164912530 N
392952961 853745873210614 6263316549181725631 N

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 Prof. Yin Muang Muang หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ University of Yangon, Myanmar เดินทางมาเยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ เพื่อหารือร่าง MOU ระหว่างสองมหาวิทยาลัย และจะร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAPMA2023 ใน special session ที่ภาควิชาฯเป็น co host ในปีนี้

ภาควิชาฯ ได้เริ่มรับนิสิตจาก University of Yangon มาเรียนต่อในระดับปริญญาโท และ เอก ในช่วงปี 2019 เป็นต้นมา เริ่มจากทุนสนับสนุนของ AUN/SEED-Net, JICA โดยมีนิสิตพม่าเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่ภาควิชาฯรวม 4 คน ปัจจุบัน ยังดำเนินการรับนิสิตพม่าเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีนิสิตพม่าศึกษาระดับปริญญาโทที่ภาควิชา 3 คน และปริญญาเอกอีก 3 คน นิสิตจาก University of Yangon มีผลงานการเรียนและทำวิจัยที่ดีเยี่ยม เป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนผลงานวิจัยของภาควิชาฯมาตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมา ภาควิชาฯ คาดหวังจะขยายความร่วมมือ เพื่อเปิดโอกาสให้มีนิสิตจากพม่ามาศึกษาต่อในระดับโทและเอกเพิ่มเติมต่อเนื่องในอนาคต

ข่าวที่น่าสนใจ

421611564 880631587188709 2915048860976037044 N
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 1 1
418732810 774723244699471 7030133592182462329 N
416290437 872262658025602 7458961394216524755 N