ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศนิสิตฝึกงานภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้เข้าเยี่ยมนิสิตฝึกงานภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัย(หป.สป.) ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ(ศพว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)
โดยนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ จะมีโอกาสได้ฝึกงานในช่วงภาคฤดูร้อนก่อนขึ้นปีการศึกษาที่สี่ นิสิตภาควิชาแต่ละคนจะใช้เวลาฝึกงาน 2 เดือนในบริษัทหรือสายงานที่ตนเองสนใจ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการทำงานในอนาคต สำหรับนิสิตฝึกงานที่ วว. ทั้งสามคนนี้ ได้โอกาสในการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางกล (ดังเช่นการทดสอบ fatigue, tensile test, hardness) การทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non-destructive testing) รวมไปถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสียหาย (failure analysis) และกระบวนการทาง Metallography
แต่ละทักษะ ช่วยเตรียมความพร้อมนิสิตสู่สายงานด้าน โลหะวิทยา การวิเคราะห์การกัดกร่อน และการวิเคราะห์ความเสียหาย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในสายงานด้าน corrosion engineer, inspection engineer, reliability engineer ที่เป็นที่ต้องการในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและปิโตรเลียม (สามารถอ่านรายละเอียดได้จาก อัลบั้น ศิษย์เก่า_Alumni ของเรา)
ขอขอบคุณ ผอ.พรศักดิ์ ทัศนราพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ พี่พงศ์เทพ Mat-E9 ที่ให้ความอนุเคราะห์อบรมน้องๆฝึกงาน และให้การต้อนรับการนิเทศฝึกงานครั้งนี้เป็นอย่างดี

ข่าวที่น่าสนใจ

441339876 944453417473192 1063386194587139163 N
442481521 944444484140752 594777542029091903 N
440749926 940483547872306 1871364627877441264 N
439763683 933518741899993 942952687729818121 N