ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ SAKURA SCIENCE Exchange Program

โครงการ SAKURA SCIENCE Exchange Program ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลในด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากความร่วมมือระหว่างคณะวิจัยหลาย ๆ ประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2566 โครงการได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยความร่วมมือของ Department of Chemical System Engineering, Gradute School of Engineering, Nagoya University ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อเรื่อง “Solution plasma” ซึ่งมีนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้คือ 1.นายณัฐภัทร ไชยอำมาตย์ นิสิตระดับปริญญาเอก 2.นางสาวกานต์ธิตา ศีติสาร และ 3.นายกษิดิศ จันทร์บูรณะพินิจ นิสิตระดับปริญญาโท

โดยกิจกรรมภายใต้โครงการ SAKURA SCIENCE Exchange Program ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในเรื่อง Solution Plasma อีกทั้งได้เข้าร่วมทำการทดลองในหัวข้อ Solution Plasma Process and Carbon Dioxide Reduction Reaction (CO2RR) และ Solution Plasma Process and Oxygen Reaction Reduction (ORR)

ข่าวที่น่าสนใจ

435520969 926075255977675 1009458368579093039 N
งานภาค 3
ประชาสัมพันธ์
435063541 923808629537671 3468283962535275224 N
435347749 922446916340509 4055904439893638946 N 1