บุคลากร

ผศ.ดร.รติพร มั่นพรหม

Asst. Prof. Ratiporn Munprom

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

  • รองหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมวัสดุ (MIC)

ประวัติการศึกษา​  |  Qualification

  • วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • M.S. (Energy Science, Technology and Policy Concentration : Materials Science and Engineering), Carnegie Mellon University, USA
  • Ph.D. (Materials Science and Engineering), Carnegie Mellon University, USA

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ​  |  Specialised Field

  • Ceramics
  • Materials Synthesis
  • Energy

อีเมล์  |  Email

fengrtpm@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  |  Int. Phone

2119

รหัสอาจารย์  |  Staff ID.

E1619

บรรณานุกรมผลงานวิชาการ  |  Bibliography

ผศ.ดร.รติพร มั่นพรหม

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

1. Munprom, R.; Phiankoh, S.; Prajongtat, P.; Chareonpanich, M., 2020, “The Improved Photoelectrochemical Performance of WO3/BiVO4 Heterojunction Thin-Film Photoanodes via Thermal Treatment”, Energy Technology, 2020, Vol.8(5), pp.2000147(1)-2000147(7). (Scopus: Q1, Impact factor =3.175)

2. Munprom, R.; Sae-Tiaw, C.; Phiankoh, S.; Jongprateep, O.; Surawathanawises, K.; Techapiesancharoenkij, R., 2019, “Structural, optical, and electrical modification of hydrothermally grown ZnO nanorods by tin-doping”, Materials Research Express, 2019, Vol.6(9), pp.195916(1)–195916(7). (Scopus: Q2, Impact factor = 1.620)

3. Munprom, R.; Limtasiri, S., 2019, “Optimization of stereolithographic 3D printing parameters using Taguchi method for improvement in mechanical properties”, Materials Today: Proceedings, 2019, Vol.17, pp.1768–1773. (Scopus: Impact factor = 31.041)