Year: 2566

Year: 2566

ค้นหาทั้งเว็บไซต์

393860753_829002239018311_8471241220415605329_n
กองพิสูจน์หลักฐานขอความอนุเคราะห์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุในการศึกษาความเสียหายของท่อส่งน้ำมันในทะเล
387855000_824470749471460_1768941995212564107_n
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2565
383950744 814203540500308 342719129485078043 N
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญวดี รุ่งเรืองปรัชญา
1
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นเร ผิวนิ่ม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
383775513_616025110732581_6999540456656283456_n
ค่ายดงตาลแคมป์ ครั้งที่ 19
256265-2
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
377934900_808718227713379_8707724560443960384_n
การอบรมบรรยาย หัวข้อ "ความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับสารเคมีขั้นพื้นฐาน"
296072_0-3
ประชุมสร้างความร่วมมือในงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม ร่วมกับ คณะวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์
ประชาสัมพันธ์-ป
เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
DSC02351
โครงการ KU-SIT g-PBL Program ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering, Shibaura Institute of Technology (SIT)