ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุได้รับรางวัลผลงาน ในงาน (I-New Gen Award 2024)

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้นำผลงานเข้าร่วมประกวด ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุได้รับรางวัลผลงานดังนี้

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ห์รางวัล ใบประกาศ และรางวัลเงินสดได้แก่ผลงานเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากถ่านชีวภาพเป็นวัสดุผสมซีเมนต์เสริมในวัสดุซีเมนต์เชิงประกอบที่ยั่งยืน” โดย 1.นางสาวปัทมพร เกียงแก้ว 2.นางสาวณัฐณิชา เสริญวณิชกุล 3.นางสาวพฤษภาพร กลั่นสมจิตต์ นิสิตระดับปริญญาตรี โดยมี รศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม และ ดร.วิชิต ประกายพรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

-รางวัลระดับเหรียญทอง ได้รับใบประกาศ และเหรียญรางวัลได้แก่ผลงานเรื่อง ” PACS :วัสดุพิมพ์สามมิติสำหรับการกำจัดสีย้อม”โดย 1.Mr.Thura Lin Htet 2.นางสาวกุลนิษฐ์ ลาน้ำคำ 3.นายมนัสบดินทร์ อัศวอรุโณทัย นิสิตระดับปริญญาโท โดยมี รศ.ดร.อรทัย จงประทีป เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

-รางวัลระดับเหรียญทอง ได้รับใบประกาศ และเหรียญรางวัลได้แก่ผลงานเรื่อง ” ผลของวัสดุคู่เชื่อมประสานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระบบของเถ้าลอยที่มีต่อสมบัติของวัสดุซีเมนต์เชิงประกอบ” โดย 1.นางสาวจิดาภา เลื่อมสำราญ 2.นางสาวลักษมี เชื้อพุฒตาล 3.นางสาวกานต์ธีรา หร่ายสินธุ์ นิสิตระดับปริญญาตรี โดยมี รศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม และ ดร.วิชิต ประกายพรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ยังมีผลงานเรื่อง “ความทนทานทางชีวภาพและการใช้งานของกลาสเซรามิกเป็นฟันเทียมชนิดบางส่วนติดแน่น “ของ รศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ ที่ได้รับเชิญนำผลงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้

ข่าวที่น่าสนใจ

Logo Mat E 2024 Black
441339876 944453417473192 1063386194587139163 N
442481521 944444484140752 594777542029091903 N
440749926 940483547872306 1871364627877441264 N