ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรม

🔊🔊นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้นำผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด ในการประกวดผลงานนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2566 ในงานเกษตรแฟร์ 2567 ระดับปริญญาโท และปริญญาตรี และได้รับรางวัลในการประกวดผลงานนวัตกรรม สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้
⏩⏩รางวัลชนะเลิศ ประเภท นิสิตระดับปริญญาตรี จากผลงานเรื่อง ” การใช้ประโยชน์จากถ่านชีวภาพเป็นวัสดุผสมและวัสดุซีเมนต์เสริมในวัสดุซีเมนต์เชิงประกอบที่ยั่งยืน” โดย 1.นางสาวปัทมพร เกียงแก้ว 2.นางสาวณัฐณิชา เสริญวณิชกุล 3.นางสาวพฤษภาพร กลั่นสมจิตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน
⏩⏩รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากผลงานเรื่อง “นวัตกรรมวัสดุชีวภาพขั้นสูงสำหรับงานพิมพ์สามมิติ” โดย นางสาวกานต์ธิตา ศีติสาร และนายธนพัฒน์ โฉมชัชวาล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน
⏩⏩รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานเรื่อง “ผลของวัสดุคู่เชื่อมประสานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระบบของเถ้าลอยที่มีต่อสมบัติของวัสดุซีเมนต์เชิงประกอบ” โดย 1.นางสาวจิดาภา เลื่อมสำราญ 2.นางสาวลักษมี เชื้อพุฒตาล 3.นางสาวกานต์ธีรา หร่ายสินธุ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน

ข่าวที่น่าสนใจ

Logo Mat E 2024 Black
440749926 940483547872306 1871364627877441264 N
438240434 935931671658700 1629830432382860454 N
439763683 933518741899993 942952687729818121 N