ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Yuan Ze University

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Yuan Ze University, Taiwan นำโดย Prof. Yi-Ming Sun, Dean of College of Engineering, และ Prof. Chi-Wei Lan, Chair of Department of Chemical Engineering and Materials Science, เข้ามาเยี่ยมและหารือกับ ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, รศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, รศ.ดร.ชนินท์ ปัญจผล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี, รศ.ดร.วิลาสิณี อยู่ชัชวาล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

โดยในการประชุม ได้มีการหารือแนวทางการสร้างหลักสูตรสองปริญญา ระดับปริญญาโท ระหว่างคณะวิศวกรรมทั้งสองมหาวิทยาลัย ในสาขาด้าน Smart Manufacturing Electronics ที่ให้โอกาสนิสิตได้ฝึกงานในบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ประเทศไต้หวัน รวมไปถึงโอกาสการเรียนและทำงานหลังเรียนจบป.ตรีจาก มก. ในโปรแกรม Post Baccalaureate Program ที่บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถรับทุนไปเรียนต่อและฝึกงานที่ Yuan Ze University และบริษัทในความร่วมมือ เป็นเวลา 2 ปี พร้อมรับปริญญาสาขา Smart Manufacturing Electronics อีกหนึ่งปริญญา รวมไปถึงโอกาสการไปฝึกงานและสหกิจศึกษาพร้อมทุนสนับสนุน ซึ่งโปรแกรมและทุนดังกล่าวได้รับความสนใจจากนิสิตทั้ง 3 ภาควิชาฯเป็นจำนวนมาก มีนิสิตเข้ารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทุนในโปรแกรมต่างๆในช่วงบ่าย

ความร่วมมือนี้จะเปิดโอกาสให้ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขยายความร่วมมือในระดับนานาชาติ ในอุตสาหกรรมการผลิตด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Manufacturing Electronics) เพื่อเปิดโอกาสเส้นทางการต่อยอดสายงานให้กับนิสิตของภาคฯ เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง ในปีนี้ ภาควิชาฯ จะมีนิสิตปีที่ 3 จำนวน 3 คน ได้รับทุนไปฝึกงานที่ Yuan Ze University เป็นเวลา 2 เดือน และหวังว่าเราจะมีนิสิตบัณฑิตได้รับโอกาสเรียนและทำงาน บุกเบิกโปรแกรม Post Baccalaureate Degree เพิ่มในลำดับต่อไป

430999677 903175674934300 2543131737573941039 N
430863431 903175918267609 6617925481934197970 N
430896672 903175841600950 6727952275912403914 N
430910146 903175761600958 872486989820203419 N
430961982 903175738267627 4987192336766056646 N

ข่าวที่น่าสนใจ

441339876 944453417473192 1063386194587139163 N
442481521 944444484140752 594777542029091903 N
440588954 938210961430771 6798860326140950948 N 1
438240434 935931671658700 1629830432382860454 N