ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนานักนวัตกรรมวัสดุรุ่นเยาว์

Logoโครงการ 1080x608 2

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ จ.ราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงได้ทำการจัดกิจกรรมโครงการ พัฒนานักนวัตกรรมวัสดุรุ่นเยาว์ ภายใต้หัวข้อ “โครงการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุเพื่อชุมชนท้องถิ่นตามหลัก BCG Model” ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย มีผู้ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอทั้งหมด 6 โครงการ ได้แก่

 1. โครงการกระถางต้นไม้ชีวภาพจากเศษวัสดุธรรมชาติ (โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง)
 2. โครงการกระถางจากใบไม้แห้งในโรงเรียนร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ดและฟางข้าว
  (โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม)
 3. โครงการการเปรียบเทียบหัวเชื้อน้ำหมักผลไม้ในการขึ้นฟูของขนมปัง
  (โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม)
 4. โครงการกากอ้อยกันกระแทก (โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงX
 5. โครงการการสกัดสีธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่น โดยใช้จุนสี สารส้ม เป็นสารช่วยติดสี
  (โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมX
 6. โครงการการพัฒนาแผ่นพลาสติกชีวภาพจากชานอ้อยที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในอาหาร
  (โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง)

และ ได้ทำการแข่งขันรอบนำเสนอผลงานในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง มีผลการแข่งขันดังนี้

รางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยม Gold Award คือ
โครงการกระถางจากใบไม้แห้งในโรงเรียนร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ดและฟางข้าว โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม มีผู้จัดทำโครงการดังนี้
นายนวมินทร์ รจนากรณ์
นายอดิศร เจริญใจ
นางสาวอุษา เกิดสวัสดิ์

รางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยม Silver Award ได้แก่
โครงการกระถางต้นไม้ชีวภาพจากเศษวัสดุธรรมชาติ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง มีผู้จัดทำโครงการดังนี้
นายรัฐภูมิ แจ้งสุวรรณ
นายสิรภัทร คำยอด
นายปิยะวัฒน์ ดวงสง่าศรี
โครงการการเปรียบเทียบหัวเชื้อน้ำหมักผลไม้ในการขึ้นฟูของขนมปัง โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม มีผู้จัดทำโครงการดังนี้
นายไกรสร พารา
นางสาวขวัญภิรมย์ สมงาม
นางสาวณัฐวดี รอดระบูรณ์
โครงการกากอ้อยกันกระแทก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง มีผู้จัดทำโครงการดังนี้
นางสาวนวพร พูลเสม
นางสาวสุธาวัลนี ทัศนานุตริยกุล
นายนิพนธ์ แซ่เตียว
โครงการการสกัดสีธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่น โดยใช้จุนสี สารส้ม เป็นสารช่วยติดสี โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม มีผู้จัดทำโครงการดังนี้
นางสาววิลาวัลย์ เพ็ชรสำโรง
นายธีรภัทร แซ่ลิ้ม
นายสุขพัฒน์ สุวรรณประเสริฐ
โครงการการพัฒนาแผ่นพลาสติกชีวภาพจากชานอ้อยที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในอาหาร โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง มีผู้จัดทำโครงการดังนี้
นายภูษิต ทองกันยา
นางสาวภคนันท์ แก้วนุ่ม
นางสาววราภรณ์ ชัชวาลย์

สามารถชมภาพกิจกรรมได้ที่ https://kasets.art/gORYFs

ข่าวที่น่าสนใจ

Logo Mat E 2024 Black
Mat E Pmis2024 Recompose
Logo Mat E 2024 Black