ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICAPMA2023)

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตภาควิชาฯ ที่ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International Conference on Applied Physics and Materials Applications (ICAPMA2023) เมื่อวันที่ 6 – 9 December 2023 ดังนี้

⏩นายศิลา แย้มพุชชงศ์ นิสิตปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมวัสดุ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง และ ผศ.ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ ได้รับรางวัล Oral Presentation Award กับผลงาน “Reduction of 4-Nitrophynol to 4-Aminophenol by Reusable CuFe5O8 Catalyst Synthesized by Co-Precipitation Method”

⏩Ms. Thae Su Win, a Master Student, Sustainable Energy and Resources Engineering (SERE) Program, อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ ได้รับรางวัล Oral Presentation Award กับผลงาน “Simulation of Photocathodic Corrosion Protection with Metal Oxide Semiconductor Using COMSOL Multiphysics Framework”

⏩นายมนัสบดินทร์ อัศวอรุโณทัย นิสิตปริญญาโท หลักสูตร Sustainable Energy and Resources Engineering (SERE) อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อรทัย จงประทีป ได้รับรางวัล Poster Presentation Award กับผลงาน “3D-Printed Sr-Doped TiO2 / Biowaste / Polymeric Structures for Mitigating Dye Contamination in Water”

⏩นางสาวกุลนิษฐ์ ลาน้ำคำ นิสิตปริญญาโท หลักสูตรสองปริญญา KU-NAIST สาขา วิศวกรรมวัสดุ (KU, Thailand) และ วัสดุศาสตร์ (NAIST, Japan) อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อรทัย จงประทีป และ Prof. Jun Ohta (NAIST, Japan) ได้รับรางวัล Poster Presentation Award กับผลงาน “Nanoparticulate Co-Doped CuO/MWCNT Composite for Dopamine Detection”

ข่าวที่น่าสนใจ

Logo Mat E 2024 Black
441339876 944453417473192 1063386194587139163 N
442481521 944444484140752 594777542029091903 N
440749926 940483547872306 1871364627877441264 N