ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนสิตได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิดาภา จันทรเมธากุล ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิศกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ระดับชมเชย :กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “Synthesis of Gold Nanoparticles via Solution Plasma Process for Mercury(II) Ion Detection” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ข่าวที่น่าสนใจ

Logo Mat E 2024 Black
440749926 940483547872306 1871364627877441264 N
439763683 933518741899993 942952687729818121 N
435063541 923808629537671 3468283962535275224 N