ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ KU-SIT g-PBL Program ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering, Shibaura Institute of Technology (SIT)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering, Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานระดับสากล (Global Project Based Learning: g-PBL) ระหว่างนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของทั้งสองสถาบัน โดยมี ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และมี ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์    รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รวมถึงอาจารย์ บุคลากรจากทั้งสองถาบันร่วมในงาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบัน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบัน กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย “เรียนรู้ภาษาไทยกับเพจบันทึกภาษาไทยของผม โดยคุณอิซากะ” จัดขึ้น ณ ห้อง 0313 อาคาร ชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานระดับสากล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2566 เพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) และ SIT ได้ร่วมดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางวัสดุ เพื่อเพิ่มพูความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ ทักษะการสื่อสาร การทำงานวิจัย การทำงานเป็นทีม การนำเสนอผลงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน นอกจากนี้ยังได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

ข่าวที่น่าสนใจ

441339876 944453417473192 1063386194587139163 N
442481521 944444484140752 594777542029091903 N
440749926 940483547872306 1871364627877441264 N
440588954 938210961430771 6798860326140950948 N 1