ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตปริญญาโท-เอก ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากงาน International Conference on Traditional and Advance Ceramics 2022 (ICTA2022)

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากงาน International Conference on Traditional and Advance Ceramics 2022 (ICTA2022) ที่จัดขึ้น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยมีนิสิตที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัล Good Presentation Award

ในหัวข้อ Development of Microstructures and Strength of Glass-Ceramics as Restorative Dental Materials by Heat Treatment Processes and Additives

นางสาวศุภหัตถ์ ปิณฑะศิริ

นิสิตระดับปริญญาโท

โดยมี ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัล Excellent Presentation Award

ในหัวข้อ Effect of synthetic zeolite-polymer composite on compressive strength of high strength concrete and its application on precast concrete slabs

และ รางวัล Excellent Attendance Award

Mr. Kisun Chunti

นิสิตระดับปริญญาโท

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์ และ ดร.วิชิต ประกายพรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัล Excellent Presentation Award

ในหัวข้อ Effect of mix design and alumino-silicate based accelerator for zero-energy curing fiber-reinforced cement composite

นายพัสกร สอนประสาร

นิสิตระดับปริญญาเอก

โดยมี รศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รศ.ดร.นันทพร คงคะจันทร์ และ ดร.วิชิต ประกายพรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ข่าวที่น่าสนใจ

407127852 853745883210613 5097899378164912530 N
Img 0002
S 21667847
405173081 849827850269083 8896270555484589897 N